Följ Sparbanksgruppen i Finland

Ändringar i Sparbankernas betalningsrörelse hösten 2014

Nyhet   •   Maj 30, 2014 11:00 CEST

I höst kommer det att göras ändringar i Sparbankernas betalningsrörelse. Ändringarna beror i huvudsak på att tillhandahållaren av centralkreditinstitutstjänster byts. Aktia Banks roll som tjänsteleverantör övertas av Sparbankernas Centralbank Finland Ab. För privatkunder är ändringarna små, men för företagskunder är det bra att kontrollera kontinuiteten i tjänsterna i anslutning till ändringarna.

I det här meddelande redogör vi för de ändringar som kommer att ske i Sparbankens betalningsrörelse i höst, tidsplanen för ändringarna och eventuella förberedelser som bör göras.

BAKGRUND

Aktia Bank är för närvarande Sparbankernas centralkreditinstitut. Detta innebär bl.a. att Sparbankskundernas betalningar till andra banker och andra bankers betalningar till Sparbankskunderna förmedlas via Aktia Bank.

Aktias BIC-kod (HELSFIHH) används i Sparbankens kontonummer, nätfakturor osv. BIC-koden (Bank Identifier Code) identifierar banken.

Aktia Bank meddelade i januari 2013 att de upphör med centralkreditinstitutstjänsterna till Sparbankerna i början av 2015 på grund av den skärpta bankregleringen. Våren 2013 grundade Sparbankerna en egen centralbank. Sparbankernas Centralbank Finland Ab, eller kortare sagt Sparbankernas Centralbank, har byggts upp med utgångspunkt i Itella Bank, som förvärvades våren 2013.

Sparbankernas betalningsrörelse överförs till den egna centralbanken vid månadsskiftet oktober–november 2014.

ÄNDRINGAR

Nätbetalningarna och identifieringstjänsterna separeras

Den gemensamma Aktia/Sparbanken/POP-betalningstjänsten för nätbetalningar separeras till egna tjänster. De företag och sammanslutningar som erbjuder betalningsknappen på sina webbplatser håller på att implementera ändringarna och en del ändringar är redan genomförda. I fortsättningen väljer Sparbankens kund den betalningsknapp som bara har Sparbankens logo, dvs. penningträdet. Samma praxis införs i Sparbankens identifieringstjänst (som kunden använder t.ex. för att identifiera sig med bankkoderna i FPA:s eller skatteförvaltningens tjänster).

BIC-koden ändras

Från och med 1.11.2014 har Sparbanken BIC-koden ITELFIHH. Sparbanken och fakturautställarna ser för företagskundens räkning till att BIC-koden ändras automatiskt t.ex. vid betalningar och i nätbanken samt på direktbetalningar och e-fakturor.  Det enda undantaget utgörs av SEPA-direktdebitering, för vilken BIC-koden ITELFIHH tas i bruk först 8.12.2014.

Korsbetjäning av Sparbankskunder i andra bankgrupper upphör i november 2014

Även POP Bankerna övergår till ett eget centralkreditinstitut. Ändringen sker i februari 2014. Därmed har Sparbankerna, Aktia Bank och POP Bankerna i fortsättningen var för sig hand om sin egen betalningsförmedling.

Därför upphör korsbetjäningen mellan Sparbankerna och de två andra nämnda bankgrupperna i början av november 2014. Med korsbetjäning avses att kunder i olika bankgrupper har möjlighet att anlita kontors- och serviceautomatstjänster i en annan bankgrupp (t.ex. sätta in och ta ut kontanter, betala räkningar, hämta kort).

Sparbankens kunder kan fortsätta sköta bankärenden i övriga banker som ingår i Sparbanksgruppen liksom hittills.

Ändringar i handläggningstiderna för betalningar

Efter separeringen ändras handläggningstiden för betalningar mellan nämnda tre bankgrupper till normal bankpraxis, dvs. handläggningen av betalningarna räcker över natten (bankdagen +1). I Sparbankerna träder denna ändring i kraft i början av november.

Betalningstransaktioner inom Sparbanksgruppen behandlas fortsättningsvis under samma bankdag ända fram till mottagarens konto (från en Sparbank till en annan).

Kontonumren i huvudsak oförändrade

Kundernas kontonummer ändras inte. Undantagen till detta utgörs av kontonumren i Ekenäs Sparbank och Yttermark Sparbank samt en del av kontonumren i Närpes Sparbank. Bankerna kontaktar sina kunder för att komma överens om ändringen.

Eventuella serviceavbrott i betalningsrörelsen i månadsskiftet oktober–november

Vid tidpunkten för betalningsrörelsens övergång i månadsskiftet oktober–november kommer det att förekomma åtminstone ett serviceavbrott som pågår några timmar för den tekniska överföringen av tjänsterna från Aktia Bank till Sparbankernas centralbank.  Vi informerar mer om detta närmare den aktuella tidpunkten.

ÄNDRINGAR FÖR FÖRETAG

För Sparbankens företagskunder och för betalningsrörelsen i bankerna kommer det dessutom att göras ändringar som företagen, sammanslutningarna och kommunerna bör förbereda sig för i god tid. Detta meddelande behandlar de viktigaste ändringarna på ett allmänt plan. Därtill kommer Sparbanken att ge företagskunderna anvisningar per brev och/eller telefon och ge råd i alla praktiska frågor som gäller ändringarna i nätfaktureringen.

Uppdatering av bankförbindelseprogrammet (betalningsrörelseprogrammet)

Ändringarna kan förutsätta en uppdatering av företagets bankförbindelseprogram, ifall företaget förutom konton i Sparbanken även har förvaltat konton i Aktia Bank eller POP Banken. Företagets systemleverantör ger mer information om detta vid behov. 

Företaget ska ingå avtal separat med Sparbanken, Aktia Bank och POP Banken

Företagskunder som använder bankförbindelseprogrammet har hittills kunnat använda konton i Sparbanken, Aktia Bank och POP Banken över en PATU-kanal eller med ett Web Services-avtal. Även i Nätbanken för företag har det varit möjligt att använda konton i dessa tre bankgrupper i kors. Denna praxis ändras dock i och med att den inbördes korsbetjäningen upphör.

Från och med hösten 2014 behöver kunden ett separat Web Services-avtal och/eller avtal om Nätbanken för företag med Sparbanken, ett separat avtal med POP Banken och ett separat avtal med Aktia Bank för att kunna använda konton i respektive bankgrupp.

Web Services-förbindelse ersätter PATU-kanalen

Företag som använder bankförbindelseprogrammet med en PATU-förbindelse bör beakta att Web Services ersätter linjeöverföringen, dvs. PATU-kanalen. Användningen av PATU upphör i slutet av november 2014. Med Web Services-förbindelsen kan företaget överföra material till banken och ta emot material från banken enligt samma principer som vid linjeöverföring. Samma materialtyper, både i SEPA-format och i det nationella formatet, kan skickas med Web Services-förbindelsen. Därtill stöder alla bankförbindelseprogram Web Services-förbindelsen.

Företaget kan ta i bruk Sparbankens Nätbank för företag och de tjänster för materialöverföring och nätfakturering som ingår i denna. Genom att välja detta alternativ kan företaget överföra och ta emot material nästan på samma sätt som vid en linjeöverföring.

Ett företag som tar emot kortbetalningar bör beakta att handläggningen av betalterminaltransaktioner inte byggs upp i Web Service-förbindelsen, utan leverantören av betalterminalen ska förse den med beredskap för direktöverföring, varvid transaktionerna skickas direkt till kortbolaget eller via Nets Ab vidare till andra bolag.

Ändringar på fakturablanketter

Sparbankernas BIC-kod ändras 1.11.2014. Den nya BIC-koden är ITELFIHH. För att säkerställa en störningsfri betalningsrörelse rekommenderar vi att företag som fakturerar till ett konto i Sparbanken uppdaterar sina fakturablanketter med den nya BIC-koden.

Ändringar i nätfakturor

Även om företagets nätfakturaadress inte ändras har ändringen av BIC-koden följder för kanaliseringen av nätfakturor och direktbetalningar från och med 11.2014.

En företagskund som tar emot nätfakturor ska meddela faktureraren om mottagarens nya BIC-kod ITELFIHH. När det gäller konsumentkunder meddelas ändringen av BIC-koden automatiskt till faktureraren. Ändringen förutsätter inga åtgärder av konsumenten.

Ett företag som fakturerar andra företag ska uppdatera fakturerarens BIC-kod till ITELFIHH i fakturerarens nätfakturameddelanden. Om företaget fakturerar konsumenter ska företaget skicka en ändring av fakturerarmeddelandet till betalarnas banker där man anger ITELFIHH som fakturerarens nya BIC-kod. Därefter ska företaget ändra BIC-koden till ITELFIHH på nätfaktura- och direktbetalningsmeddelandena.

När det gäller nätfakturor bör man beakta att ändringar inte kan göras före 1.11.2014, eftersom alla nätfakturor som skickats med BIC-koden ITELFIHH före denna tidpunkt kommer att förkastas.


Ytterligare information:

Ändringarna i betalningsrörelsen – vanliga frågor (uppdaterat 23.6.2014)

Kontakt:

Sparbankernas Centralbank Finland Ab
Tfn 0100 84020,
E-post: info.spp@saastopankki.fi
Hästskon 3
02600 Esbo

Sparbankerna: https://www.saastopankki.fi/yhteystiedot

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.