Följ Sparbanksgruppen i Finland

​Den nya Sparbanksgruppens första år var starkt

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2016 04:04 CET

För Sparbanksgruppen var år 2015 resultatmässigt ett mycket starkt år. Resultatet före skatt uppgick till 69,7 miljoner euro, en ökning jämfört med jämförelseperioden (2014) på 10,4 procent. Sparbanksgruppens balansräkning var 9,2 miljarder euro den 31 december 2015 och ökade på ett år med 9,4 procent. Sparbankernas sammanslutning och den nya Sparbanksgruppen inledde sin verksamhet den 31 december 2014.*

Översiktsperiodens resultat
Sparbanksgruppens resultat före skatt för år 2015 var 69,7 miljoner euro och 23,4 % av omsättningen (63,1 milj. euro, 21,4 %). Det ökade med 10,4 procent jämfört med jämförelseperioden. Vinsten uppgick till 57,6 miljoner euro (46,6 milj. euro) och omsättningen till 298,5 miljoner euro (295,6 milj. euro). Räntenettot ökade med 2,5 procent till 125,0 miljoner euro (122,0 milj. euro).

Bankrörelsens resultat före skatt uppgick till 52,8 miljoner euro (63,9 milj. euro). Nettointäkterna från placeringsverksamheten hölls nästan på jämförelseårets nivå och uppgick till 21,1 miljoner euro (21,6 milj. euro). Däremot sjönk övriga rörelseintäkter till 8,4 miljoner euro (17,7 milj. euro). I dem ingår som en post av engångsnatur kapitalåterbetalningar från Sparbankernas Säkerhetsfond såväl under räkenskapsperioden som under jämförelseperioden. Under räkenskapsperioden 2015 uppgick de till 6,2 miljoner euro (13,8 milj. euro). Sparbankernas Säkerhetsfond upphörde med sin verksamhet enligt plan våren 2015.

Sparbanksgruppens affärsverksamhet hade en god tillväxt i fråga om såväl tjänster för kreditgivning som för sparande. Utlåningen till kunder ökade med 11,7 procent till 6,3 miljarder euro (5,7 md euro). Av ökningen kom över hälften från överföringen av de lån som Sparbankerna förmedlat från Aktia Hypoteksbank Abp till Sparbankernas egna balansräkningar under våren 2015. Inlåningen från kunderna ökade med 1,8 procent till 5,9 miljarder euro (5,8 md euro).

Kapitalförvaltnings- och livförsäkringssegmentets resultat före skatt var 22,3 miljoner euro (11,3 milj. euro). Det fondkapital som Sparbanksgruppen förvaltar ökade till 1,6 miljarder euro (1,2 md euro). När den förmögenhet som förvaltades på basis av kapitalförvaltningsavtal medräknas uppgick de tillgångar som bolaget förvaltar till sammanlagt 2,2 miljarder euro (1,5 md euro). Antalet andelsägare i fonderna ökade med 14,1 procent till sammanlagt 142 606 andelsägare (125 004 andelsägare).

Nettointäkterna från livförsäkringsrörelsen uppgick till 15,2 miljoner euro (9,9 milj. euro). Livförsäkringsrörelsens premieinkomst ökade med 46 procent till 148,8 miljoner euro (101,9 milj. euro) och försäkringsbesparingarna med 34,3 procent till 530,0 miljoner euro (395,0 milj. euro). De fondanknutna försäkringsbesparingarna ökade med 51,1 procent till 397,1 miljoner euro (263,0 milj. euro).

Sparbankernas fastighetsmäklarkedja Sb-Hem växte i omsättning med nästan 30 procent och i antal sålda bostäder med 16 procent. Sb-Hems totala antal sålda bostäder var år 2015 2 646 (2 287). Mätt med antal verksamhetsställen och sålda objekt är Sb-Hem Finlands fjärde största mäklarkedja

Sparbankernas sammanslutning har en stark kapitalstruktur, Kapitaltäckningsgraden var 18,8 % (18,6 %) och kärnprimärkapitalrelationen var 17,8 % (16,9 %). Andelen kärnprimärkapital uppgick till 824,5 miljoner euro (737,6 miljoner euro).

Sparbanksgruppens balansräkning var i slutet av år 2015 9,2 miljarder euro (8,4 md euro). Avkastningen på totalt kapital var 0,7 procent (0,6 %). Sparbanksgruppens eget kapital uppgick till 880,7 miljoner euro (841,2 milj. euro). Avkastningen på eget kapital ökade till 6,7 procent (5,7 %).

Gruppen växer kraftigt och riktningen är den rätta
Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri betonar att bakom det goda resultatet ligger framgångar inom alla affärsområden i fråga om såväl tillväxt, resultat som utvecklingssatsningar.

– Sparbanksgruppen har målmedvetet fortsatt att bygga upp sin konkurrenskraft och stärka sina verksamhetsförutsättningar. Vi vill erbjuda de finländska konsumenterna och företagarna ett konkurrenskraftigt och smidigt alternativ att sköta sina finansiella ärenden. Vår verksamhet står på en stadig grund: resultatet och kapitaltäckningen är i gott skick och våra risker är mycket måttliga.

Kämäri påminner om att Sparbanksgruppen har satsat och kommer att satsa betydligt på att stärka konkurrenskraften och utveckla elektroniska tjänster med bevarande av det nuvarande tjänstenätverket. Digitala verktyg och digital bankverksamhet har en nyckelställning när det gäller kundernas möjlighet att i fortsättningen använda alla tjänster oberoende av tid och rum. Därför förblir arbetet med att utveckla bankverksamheten viktigt förutom för konsumenterna och företagarna också när det gäller att klara sig i framtidens konkurrens i finansbranschen.

– Våra kunder uppskattar service och de är mycket nöjda med Sparbankernas verksamhet. Vi har öppnat återfinansieringskanalerna till den internationella kapitalmarknaden så vi kan trygga våra nuvarande och blivande kunders finansieringsbehov. Vi fortsätter att förbättra vår konkurrenskraft för våra kunders bästa.

Utsikter för år 2016
Den låga nivån på marknadsräntorna gör det svårare att nå resultat år 2016. Den låga räntenivån äventyrar ändå inte Sparbanksgruppens resultat och kapitaltäckning. Sparbanksgruppen är solid och gruppens riskposition är måttlig.

År 2016 ligger tyngdpunkten i Sparbanksgruppens verksamhet på att förbättra gruppens konkurrenskraft och genomföra den kundcentrerade strategin. Till detta har Sparbankerna goda förutsättningar. Gruppens ambition är att under år 2016 får flera kunder än tidigare som koncentrerar sina bankärenden till Sparbanken.

Sparbanksgruppens resultat före skatt uppskattas bli ungefär lika stort som år 2015. Uppskattningen baserar sig på den nuvarande synen på hur ekonomin kommer att utvecklas. I förväntningarna ingår osäkerhet som beror på de ekonomiska omständigheterna och som inverkar på det uppskattade resultatet; särskilt när det kommer till nedskrivningar av lån.

* Utöver den officiella bokslutsinformationen ger vi som jämförelseinformation (1.1–31.12.2014) ekonomisk tilläggsinformation om Sparbanksgruppen under tiden innan Sparbankernas sammanslutning inledde sin verksamhet 31.12.2014. Den ekonomiska tilläggsinformationen är en sammanställning av de godkända och reviderade boksluten i de bolag som ingår i Sparbanksgruppen och den har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som det officiella IFRS-bokslutet. 

Sparbanken är Finlands äldsta bankgrupp och har 470 000 finländska hushåll, små och medelstora företag eller lantbruk som kunder. För sina kunder tillhandahåller Sparbanksgruppen utöver heltäckande retail bankingtjänster även tjänster för bostadsbyte och försäkring. Till Sparbanksgruppen hör utöver 23 Sparbanker dessutom Sparbanksförbundet anl, Sb-Livförsäkrings, Sp-Fondbolag, Sparbankernas Centralbank Abp och fastighetsförmedlingskedjan Sb-Hem. Sparbanksgruppen har över 1200 anställda på olika håll i Finland. www.sparbanken.fi

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.