Följ Sparbanksgruppen i Finland

Sparbanksgruppen gjorde ett gott resultat med gott kundarbete

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2017 07:00 CET

Sparbanksgruppen lyckades utmärkt med sina kunder och år 2016 var affärsmässigt starkt. Resultatet före skatt var 69,6 miljoner euro. Sparbanksgruppens balansräkning var 10,4 miljarder euro och ökade under året med 13,4 procent.

Periodens resultat var gott trots utmaningarna i bankverksamheten

Sparbanksgruppens resultat före skatt år 2016 var 69,6 miljoner euro och 22,9 % av omsättningen. Resultatet före skatt var på samma nivå jämfört med jämförelseperioden, vilket är en god prestation i de utmaningar som den låga marknadsräntenivån medför och bankverksamheten står inför. Räkenskapsperiodens resultat var 57,2 miljoner euro (57,6 milj. euro) och omsättningen ökade till 304,3 miljoner euro (295,6 milj. euro).

Rörelsens intäkter i Sparbanksgruppen ökade med 6,4 % och uppgick till 245,4 miljoner euro (230,5 milj. euro). Särskilt ökade räntenettot, provisionsintäkterna och övriga rörelseintäkter. Räntenettot ökade med 5,3 procent och uppgick till 131,7 miljoner euro (125,0 milj. euro).

”Ökningen av räntenettot berodde särskilt på Sparbanksgruppens förmånligare kostnader för kapitalanskaffning på de internationella kapitalmarknaderna,” berättar Sparbanksgruppens verkställande direktör Pasi Kämäri.

De obligationer som emitterats av Sparbankernas Centralbank Finland Abp och Sp-Hypoteksbank Abp ökade med 96,7 % till 2,0 miljarder euro (1,0 md euro).

Provisionsintäkter och provisionskostnader netto ökade med 3,7 % och uppgick till 71,4 miljoner euro (68,9 milj. euro). Bakom ökningen stod provisionerna på Sparbankernas fonder och kreditkort. Nettointäkterna från investeringsverksamheten uppgick till 17,8 miljoner euro (20,5 milj. euro) dvs 13,2 % mindre än jämförelseåret. Nettointäkterna från livförsäkringsverksamheten var 11,8 miljoner euro (15,2 milj. euro).

”Rörelsens kostnader ökade med 7,6 % (168,8 miljoner euro) till följd av kraftiga satsningar på framtiden såväl på personalen som på utvecklingen av tjänster. Vi satsade kraftigt till exempel på utvecklingen av personalens kontinuerliga kompetens.”

Nedskrivningar av krediter och fordringar uppgick till endast 8,4 miljoner euro dvs. 0,12 %. Nedskrivningarna var liksom tidigare år fortfarande väldigt små.

”Sparbanksgruppen fortsatte sitt redan för fem år sedan inledda målmedvetna byggande av konkurrenskraften och förstärkande av verksamhetsförutsättningarna. År 2016 var framgångsrikt inom alla affärsområden i fråga om såväl tillväxt, resultat som utvecklingssatsningar. Resultaten ser vi i att våra kunder är nöjda med och har förtroende för oss och i ett ökat antal kunder.”

Utmärkt betyg av kunderna

Sparbanksgruppens kundantal ökade bra. Här inverkade kundernas utmärkta betyg på Sparbankens service.

”Sparbankernas kundupplevelse är den bästa i bankbranschen enligt Asiakkuusmarkkinointiliittos undersökning. Enligt EPSI ratings undersökning är vår kundnöjdhet också i täten bland bankerna. Sparbanken steg nu till det tredje mest uppskattade bankvarumärket år 2016.”

”Varje finländare har rätt till god service oberoende av ålder eller ärende. Vi kanske inte har mest pengar för utvecklingsarbete men vi har viljan och förmågan att betjäna våra kunder. En genuin vilja att göra gott tillsammans med kunderna avgör mera än konkurrensen mellan bankerna.”

Sparbankerna fick år 2016 över 28 000 nya kunder vilket är 14,8 % mera än under jämförelseåret.

Lån och fordringar på kunder ökade med 10,0 % till 6,9 miljarder euro (6,3 md euro). Kundernas insättningar ökade å sin sida med 3,5 % till 6,1 miljarder euro (5,9 md euro).

Det fondkapital som Sparbanksgruppen förvaltar ökade med 19,2 % till 1,9 miljarder euro (1,6 md euro). När den förmögenhet som förvaltas utifrån kapitalförvaltningsavtal räknas med uppgick de förvaltade tillgångarna till 2,1 miljarder euro (1,7 md euro). Antalet andelsägare i fonderna ökade med 12,2 % till sammanlagt 159 968 andelsägare (142 606 andelsägare).

Livförsäkringsverksamhetens försäkringsbesparingar uppgick till 643,2 miljoner euro (530,5 milj. euro). Det var en ökning på 21,1 %. De fondanknutna försäkringsbesparingarna ökade med 30,1 % till 516,5 miljoner euro (397,1 milj. euro).

”Sparbankernas fastighetsförmedlingskedja Sb-Hem växte klart snabbare än bostadsmarknaden när omsättningen ökade med rentav 19,6 %. Antalet sålda bostäder ökade också med 12,6 %. Sb-Hem var mätt i objekt till salu den tredje största förmedlingskedjan i Finland.”

Kapitaltäckningen stark

I slutet av år 2016 hade Sparbankernas sammanslutning en stark kapitalstruktur som till största delen bestod av kärnprimärkapital (CET1). Sammanslutningens kapitaltäckning var 19,5 % (18,8 %) och kärnprimärkapitalrelationen var 18,5 % (17,8 %). Kapitalkraven för Sparbanksgruppen räknas enligt schablon- och basmetoden, vilket betonar styrkan i Sparbankernas kapitaltäckning.

Sparbanksgruppens kapitalbas ökade med 7,1 % och uppgick till 936,6 miljoner euro (874,3 milj. euro), av vilket andelen kärnprimärkapital var 887,9 miljoner euro (824,5 milj. euro).

Sparbanksgruppens balansräkning var i slutet av år 2016 10,4 miljarder euro (9,2 md euro), en ökning med 13,4%.

Utsikter för år 2017 – marknadsräntorna en utmaning

År 2017 kommer att vara färgat av politiska risker inte bara i Europa utan globalt. Samtidigt sätter den nya presidenten i USA igång de ändringar som valprogrammet innehöll vilket ökar den politiska osäkerheten också i Europa. Det här kommer att orsaka osäkerhet på investeringsmarknaden men den positiva ekonomiska utvecklingen kommer att fortsätta år 2017. Den globala ekonomiska tillväxten kommer att återhämta sig till en nivå på nära 3 % vilket stabiliserar investeringsmarknaden.

I Finland fortsätter den positiva utvecklingen på arbetsmarknader och utsikterna för industrin kommer att förbättras. De strukturreformer som regeringen driver har visserligen gått betydligt långsammare än väntat och till följd av detta kan man ifrågasätta åtgärdernas tillräcklighet. För att stöda tillväxten borde man se på ytterligare insatser för att förbättra arbetsmarknadens funktion och gå vidare med strukturreformerna.

Den låga nivån på marknadsräntorna är en utmaning för bankernas resultat och intäkter från investeringsverksamheten år 2017. ”Vi tror ändå att den låga räntenivån inte äventyrar Sparbanksgruppens resultat och kapitaltäckning. Sparbanksgruppen är solid och gruppens riskposition är moderat.”

År 2017 ligger tyngdpunkten i Sparbanksgruppens affärsverksamhet fortfarande på en kundorienterad verksamhet nära kunden och på en service som är betydligt bättre än branschen. Gruppens syfte är att få flera kunder än tidigare, kunder som koncentrerar sina bankärenden till Sparbanken.

”Sparbanksgruppen satsar även i fortsättningen kraftigt på bankbranschens bästa kundupplevelse och kundnöjdhet. Vi är medvetna om våra kunders behov och ändringarna i användningen av tjänster. Vi vet vad det kräver av oss både när det gäller personalens kompetens och utvecklingen av olika digitala tjänster.”

Sparbanksgruppens resultat före skatt uppskattas bli på så gott som samma nivå som år 2016. Bedömningen baserar sig på dagens syn på den ekonomiska utvecklingen. I förväntningarna ingår osäkerhet till följd av de ekonomiska omständigheterna som påverkar det uppskattade resultatet; särskilt i fråga om nedskrivningar av lån och intäkterna från investeringsverksamheten.

Ytterligare information lämnas av:

Sparbanksgruppen
Verkställande direktör Pasi Kämäri
pasi.kamari@saastopankki.fi
+358 500 688222

www.sparbanken.fi/sparbanksgruppen

Sparbanken är Finlands äldsta bankgrupp och har 470 000 finländska hushåll, små och medelstora företag eller lantbruk som kunder. För sina kunder tillhandahåller Sparbanksgruppen utöver heltäckande retail bankingtjänster även tjänster för bostadsbyte och försäkring. Till Sparbanksgruppen hör utöver 23 Sparbanker dessutom Sparbanksförbundet anl, Sb-Livförsäkrings, Sp-Fondbolag, Sparbankernas Centralbank Abp och fastighetsförmedlingskedjan Sb-Hem. Sparbanksgruppen har ca 1200 anställda på olika håll i Finland. www.sparbanken.fi

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.